نگرش همه چیز را عوض می کند

یه مطلب فوق العاده که شاید کمی طولانی به نظر بیاد ولی فوق العاده اس و ارزش داره بخونیش

اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26

 

آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k
8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
Knowledge=دانش
K+n+o+w+l+e+d+g+e
11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

♻️خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
اما نه…!!!
پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
🔹پول
Money=پول
M+o+n+e+y
13+15+14+5+25= 72%

💠اینها کافی نیستند؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟


🌀نگرش…!!!
Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e
1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

Image result for ‫نگرش‬‎

🔴 آری…

اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد…

👈 نگرش، همه چیز را عوض میکند.

 

💵💵💵💵💵💵💵

متخصصان آینده
نگرش شما را به کسب ثروت و موفقیت ، تغییر خواهد داد 💪